Registerbeskrivning

Detta är ett informationsdokument för den registrerade om Vetenskapsbokhandelns kundregister i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 679/2016 12-22). Upprättad 7.8.2018, uppdaterad 10.7.2020.

1. Personuppgiftsansvarig

Vetenskapliga samfundens delegation
Kyrkogatan 6
00170 Helsingfors
FO-nummer: 0524704-5

2. Kontaktperson som ansvarar för registret

Ari Juntunen
Vetenskapsbokhandeln
Snellmansgatan 13
00170 Helsingfors
Tfn +358 9 635 177
E-post tiedekirja@tsv.fi

3. Registrets namn

Vetenskapsbokhandelns kundregister

4. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifter samlas och behandlas för att leverera beställningar och sköta kundrelationen. Personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) enligt följande rättsliga grunder:

 1. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås (GDPR art. 6. 1 b)
 2. Den registrerade har otvetydigt lämnat sitt samtycke (som kunden kan återta när som helst)

 

5. Datainnehåll

Följande uppgifter kan lagras i registret:

 • Kundens namn
 • Titel
 • Faktureringsadress (namn, organisation, gatuadress, postnummer, postort, telefonnummer och land)
 • Leveransadress (namn, organisation, gatuadress, postnummer, postort, telefonnummer och land)
 • E-postadress
 • Lösenord krypterat
 • FO-nummer av företag och samfund
 • Tiden då nätbutikens kundkonto skapats
 • Senaste inloggning i nätbutiken
 • Kundens betjäningsspråk
 • Uppgifter om beställningar

 

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna erhålls av kunden själv när hen registrerar sig som nätbutikens kund eller gör en beställning, antingen elektroniskt via nätbokhandeln eller till exempel per telefon.

7. Översändande av uppgifter till övriga tjänster

Uppgifterna i registret överförs inte till övriga tjänster.

8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter utlämnas inte regelmässigt till andra parter.
Den personuppgiftsansvariga överför inte uppgifter utanför EU eller EES.

9. Personuppgifternas förvaringstid

Personuppgifter förvaras så länge som kundrelationen varar. Personuppgifterna anonymiseras emellertid då kontot varit inaktivt i 12 månader.

10. Principer för skydd av registret

Registret behandlas omsorgsfullt och de uppgifter som behandlas med hjälp av datasystem skyddas på ett lämpligt sätt. När registeruppgifterna förvaras på en internetserver, sköts datorutrustningens fysiska och digitala datasäkerhet på ett lämpligt sätt. Den personuppgiftsansvariga ser till att sparade uppgifter och övriga uppgifter som är kritiska med tanke på personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av de anställda i vars arbetsuppgifter detta ingår.

11. Rätt till insyn och rätt att kräva rättelse av uppgifter

Varje person som finns i registret har rätt att granska sina uppgifter som sparats i registret samt kräva att eventuella fel korrigeras eller att bristfällig information kompletteras. Ifall personen vill granska de uppgifter som sparats om hen eller begära korrigering så ska begäran skickas skriftligen till den personuppgiftsansvariga. Den personuppgiftsansvariga kan vid behov be den som framför begäran att bevisa sin identitet. Den personuppgiftsansvariga svarar kunden inom tidsramen som bestäms i EU:s dataskyddsförordning.

12. Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Personer i registret har rätt att be om att personuppgifter gällande hen raderas från registret. De registrerade har också de andra rättigheterna enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning såsom begränsning av behandling av personuppgifter i vissa situationer. Begäran ska skickas skriftligen till den personuppgiftsansvariga. Den personuppgiftsansvariga kan vid behov be den som framför begäran att bevisa sin identitet. Den personuppgiftsansvariga svarar kunden inom tidsramen som bestäms i EU:s dataskyddsförordning.

för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.